Начало
   Обръщение
   Нашите продукти
   Здравна информация
   3D разходка
   Видеотека
   За компанията
   Рихтер в медиите
   За контакти
   Лекарствена безопасност
   Новини
   Кариера

www.escapelle.bg
www.lumbago.bg
www.bsobgyn.com
www.nhif.bg
www.bda.bg
www.blskn.org
www.mh.government.bg

2

 

Историята на Рихтер
    1991-2004

 

90-те години водят до нов обрат в историята на компанията. Разпада се добре планираният пазар на СИВ, който е позволявал износ при ниски разходи; изгубени са традиционни пазари. В региона настъпват икономически и политически промени; вследствие на либерализацията на вноса  унгарският пазар е залят от вносни продукти, подкрепени от агресивни маркетингови стратегии. Наличностите, произведени за пазарите на СИВ, временно остават в складовете, докато заемите за финансиране на производството продължават да се олихвяват. Производствените разходи се увеличават поради високата инфлация. Всичко това поставя фирмата в критично положение.

Производство на хормони

 

 

През 1992 г.  предприятието работи на загуба. Вследствие на пазарните промени производството
отново е съсредоточено най-вече в областта на хуманните лекарства.  Производството на препарати
за растителна защита, ветеринарни медикаменти и козметика постепенно е прекратено, затова пък
палетата на хуманните лекарства е осъвременена.

 

През 1992 г. новото ръководство разработва нова стратегия, чиито резултати са налице още през 1993 г. Най-важите елементи на новата стратегия са: въвеждането на по-строг финансов контрол; спиране на производството на продукти с малък обем и/или с ниска печалба, както и осъвременяване на продуктовата палета чрез гъвкава лицензна политика; премахване на профилите, които са икономически неизгодни или се отклоняват от основната дейност; разширяване и активизиране на маркетинговата дейност; изграждане на пазарни мрежи с цел връщане на източно европейските пазари; съсредоточаване в областта на проучванията и разработките; постепенно намаляване на общия персонал и увеличение на броя на служителите в стратегическите области; драстично намаляване на краткосрочните и дългосрочните заеми.

 

Производство

 

Стратегическа цел е създаването на пазарна перспектива и преместването на акцента от производството върху маркетинга. Стратегията е успешна: компанията не само запазва позициите си на унгарския пазар, но си връща пазарите в ОНД, Средна и Източна Европа и дори увеличава износа си в страните от ЕС и САЩ.

Експедиционен склад през 90-те

 

 

През 1994 г. акциите на Рихтер са представени на Будапещенската стокова борса,  където скоро се
нареждат сред четирите вида акции с най-голям оборот и капитализация. Наред с успеха на унгарската
борса компанията получава и международно признание, представена е и на Лондонската борса.

 

 

 

 

2

   Историята на Рихтер 1901-1914

1

   Историята на Рихтер 1914-1945

2

   Историята на Рихтер 1945-1991

2

   Историята на Рихтер от 2004 до днес